Σπίτια στην Κοινότητα

Αρχές

Ο θεσμός της διαβίωσης των ατόμων με νοητική αναπηρία ή/και πολλαπλές αναπηρίες σε κατοικίες βασίζεται: α) στο πρωταρχικό δικαίωμα κάθε ατόμου για αξιοπρεπή διαβίωση που θα του δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ώστε να ζει αυτόνομα και ενεργά στο κοινωνικό και φυσικό του περιβάλλον και β) στην υποχρέωση της Πολιτείας να εξασφαλίζει αυτή τη δυνατότητα στα άτομα με νοητική αναπηρία. Ο θεσμός συμβάλλει στην αποφυγή περιπτώσεων περιθωριοποίησης ή ιδρυματοποίησης, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα της διαβίωσης των ενηλίκων με νοητική αναπηρία, στην προοπτική μακράς διάρκειας, ενδεχομένως δια βίου παραμονής.

Από αυτή την άποψη η κατοικία δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προσωρινή παροχή καταλύματος ή να παρέχεται με ορισμένη διάρκεια χρόνου, όπως συμβαίνει στα διάφορα προγράμματα, αλλά ως κοινωνικό δικαίωμα που πηγάζει από τη θεμελιώδη ανθρώπινη ανάγκη, της οποίας η ικανοποίηση αποτελεί συστατικό στοιχείο της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ατόμων.

Σκοπός

Εξασφάλιση του πρωταρχικού δικαιώματος των Ατόμων με αναπηρίες για ανεξάρτητη διαβίωση, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορούν να διαβιούν όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα και ενεργά στο φυσικό περιβάλλον της κατοικίας τους που πρέπει να είναι διαφορετικό από τον χώρο της εργασίας τους.

Στόχοι

Οι στόχοι της λειτουργίας των κατοικιών συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • Αποφυγή της περιθωριοποίησης των Ατόμων με αναπηρίες
 • Στην υγιεινή, άνετη και ασφαλής διαμονή των ενοίκων όπου κάθε ένοικος έχει τον προσωπικό του χώρο και αισθάνεται την κατοικία/ διαμέρισμα σαν το σπίτι του.
 • Στην υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή (σύμφωνα με οδηγία ειδικού διαιτολόγου – διατροφολόγου, ο οποίος έχει λάβει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενοίκων), η οποία είναι δυνατόν να παρασκευάζεται και μέσα στην κατοικία με τη συμμετοχή, στο βαθμό του εφικτού, των ίδιων των ενοίκων κατά την επιθυμία τους και μετά από συλλογική απόφαση.
 • Μέριμνα για την ιατρική φροντίδα και την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική αγωγή κάθε ατόμου ανάλογα με τις ανάγκες του. Μέριμνα για την κατάλληλη ψυχαγωγία και τη συμμετοχή κάθε ενοίκου σε κατάλληλες κοινωνικές εκδηλώσεις ανάλογα με τις επιθυμίες του.
 • Εκπαίδευση και αγωγή για τη βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων κάθε ενοίκου, ώστε να επιτυγχάνεται ο μέγιστος δυνατός βαθμός αυτονομίας και συνύπαρξης με τους άλλους.
 • Ενθάρρυνση των επαφών με το οικογενειακό περιβάλλον.
 • Ομαδικές δραστηριότητες

Εκδηλώσεις μέσα στην κατοικία:

 • Πάρτι γενεθλίων και ονομαστικής γιορτής,επισκέψεις φίλων, εθελοντών, συγγενών
 • Έξοδοι στην πόλη
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Ιδρύματος και της Κοινότητας
 • Εκδρομές
 • Θερινές διακοπές
 • Διακοπές οικογενειακού τύπου
Υπεύθυνη Προγράμματος:
Έλενα Σάββα
Τηλέφωνο: 77778313 – 25770553