Εθελοντές του «Θεοτόκος»

Τα προγράμματα εθελοντών έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν ενεργά την αποϊδρυματοποίηση και την κοινωνικοποίηση των ενοίκων, μέσω προγραμμάτων διαπροσωπικών σχέσεων και επικοινωνίας, δημιουργικής απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων τους, συνοδείας σε εξόδους, εκδηλώσεις και εκδρομές.

Ο εθελοντής έχει δικαίωμα να επιλέγει το χρόνο και τις ημέρες συμμετοχής του στο πρόγραμμα, να επιλέγει το νέο ή τη νέα με τον οποίον θα συνεργαστεί καθώς και τον τομέα προσφοράς του ανάλογα με τοις προσωπικές του προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα του και τις εμπειρίες του.

Οι επαγγελματίες οφείλουν να διευκολύνουν το έργο του εθελοντή, να τον ενημερώνουν για τα προγράμματα και το ιστορικό του περιθαλπομένου με τον οποίον συνεργάζονται, να σέβονται τη γνώμη του και να τον υποκινούν να λαμβάνει μέρος στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων της κατοικίας. Να συνεργάζονται με τον εθελοντή, ώστε αυτός να τηρεί το συμφωνημένο πλαίσιο συνεργασίας, να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους του φορέα, να τον ενημερώνουν και να τον εκπαιδεύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα τηλέφωνα του Ιδρύματος.