Θεραπευτικό – Παιδαγωγικό Νηπιαγωγείο

Στο θεραπευτικό-, παιδαγωγικό νηπιαγωγείο γίνονται δεκτά παιδιά τα οποία παρουσιάζουν σωματική ή νοητική αναπηρία, αναπτυξιακή διαταραχή ή προβλήματα συμπεριφοράς, όπως επίσης παιδιά τα οποία ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου από την ηλικία των 3 ετών μέχρι την εγγραφή τους στο σχολείο.

Σε δύο ομάδες φροντίζονται 10 παιδιά. Η κάθε ομάδα έχει 5 παιδιά. Το μέγεθος της ομάδας κάνει εφικτή την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μελών της καθώς επίσης και την ατομική προσέγγιση και προαγωγή του κάθε παιδιού. Η από κοινού μάθηση, οι ατομικές ανάγκες και η ανάπτυξη του κάθε παιδιού ξεχωριστά βρίσκονται στο επίκεντρο.

Παιδαγωγικές Υπηρεσίες

Το μαζί είναι περισσότερο από το δίπλα-δίπλα. Ο σημαντικότερος στόχος μας είναι η παροχή στα παιδιά, μέσω στοχευμένων παιδαγωγικών προσφορών, κινήτρων για κοινή μάθηση και συμβίωση. Μέσω κοινών δραστηριοτήτων και εμπειριών τα παιδιά αποκτούν κοινά βιώματα που χαρακτηρίζονται από μια ιδιαίτερη ατομικότητα. Μέσα από αυτά μπορεί να αναπτυχθεί η αλληλοαποδοχή.

Αρχή της Ολιστικότητας

Η συνολική προσωπικότητα του παιδιού βρίσκεται στο επίκεντρο της παιδαγωγικής και θεραπευτικής μας εργασία, αυτό σημαίνει:

Αποδοχή και αρμόζουσα προσοχή από την παιδαγωγό / θεραπεύτρια Προσανατολισμός στις ανάγκες, αναπτυξιακές δυνατότητες και υφιστάμενες δεξιότητες αντί στις αδυναμίες

 • Προαγωγή της συνολικής ανάπτυξης του παιδιού αναφορικά με τις σωματικές, νοητικές, κοινωνικές και συναισθηματικές του ικανότητες
 • Συμπερίληψη της επίκαιρης βιοτικής και οικογενειακής κατάστασης του παιδιού καθώς του ζωτικού περιβάλλοντός του.

Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη

Η αίσθηση της αποδοχής και της κατανόησης αποτελεί το θεμέλιο για την ανάπτυξη του αυτονομίας, της αυτόβουλης δράσης και της ικανότητας της συνύπαρξης με άλλους. Μέσα στο περιβάλλον αυτό ωριμάζουν οι ικανότητες για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής.

Αυτό το προάγουμε μέσω:

 • Ενθάρρυνσης για αυτόνομη δράση Ελεύθερου παιγνιδιού στην ομάδα, με ελεύθερη επιλογή της δραστηριότητας
 • Υποστήριξης από την παιδαγωγό της δημιουργίας κοινωνικών επαφών
 • Απλών και εύκολα κατανοητών κανόνων στην καθημερινότητα του νηπιαγωγείου
 • Δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των παιδιών στην ομάδα που να ανταποκρίνονται στο αναπτυξιακό επίπεδο και τις ανάγκες τους.

«Σύμπραξη με τους γονείς»

Μια ανοιχτή και συμπρακτική συνεργασία με τους γονείς αποτελεί για μας αναπόσπαστη προϋπόθεση για την επιτυχία του έργου μας αλλά και τη ν ορθή προαγωγή των παιδιών τους. Από κοινού με τους γονείς σχηματίζουμε ένα «εκπαιδευτικό συνεταιρισμό»:

 • Συνομιλίες για την αναπτυξιακή πορεία του παιδιού
 • Διεπιστημονική συνεργασία με άλλους ειδικούς
 • Συζητήσεις στα όρθια
 • Βραδιές γονέων με συζήτηση εξειδικευμένων θεμάτων
 • Σύνδεσμος γονέων